{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066778539","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066778516","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066876125","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066876107","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066849415","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066849400","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066945479","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066945459","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066901851","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066901841","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066924063","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066924045","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066778539","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066778516","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066876125","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066876107","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066849415","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066849400","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066945479","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066945459","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066901851","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066901841","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066924063","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066924045","source":"other","origin":"gallery"}

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao Prey Veaeng

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066778539","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066778516","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066876125","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066876107","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066849415","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066849400","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066945479","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066945459","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066901851","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066901841","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066924063","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066924045","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066778539","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066778516","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066876125","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066876107","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066849415","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066849400","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066945479","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066945459","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066901851","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066901841","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066924063","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1614066924045","source":"other","origin":"gallery"}

ដីលក់នៅសង្កាត់ព្រៃវែង ខណ្ឌដង្កោ

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

- ទំហំដី: 77x95
- ប្រភេទប្លង់រឹង
- តំលៃលក់: $150/m2
- ដីកែងផ្លូវ160m បែរមុខទៅកើតនិងជើង
- ស្ថិតនៅក្បែរផ្លូវប្រឡាយភ្លោះវត្តអង្គមេត្រី សង្កាត់ព្រៃវែង
- ចំងាយ1km ពីរោងចក្រស្រាបៀ crown និងរោងចក្រអង្គរដេលី
- ចំងាយ6kmពីផ្លូវជាតិលេខ3 និងផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងទី3
ល្អសំរាប់ទិញទុកចំណេញនៅថ្ងៃក្រោយ

សង្ខេប

  • លេខយោង 5019697

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available