{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957383263","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957383032","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957524511","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957524492","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957546354","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957546337","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957496036","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957496019","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957461208","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957461189","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957567432","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957567415","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957383263","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957383032","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957524511","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957524492","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957546354","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957546337","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957496036","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957496019","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957461208","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957461189","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957567432","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957567415","source":"other","origin":"gallery"}

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao Cheung Aek

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957383263","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957383032","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957524511","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957524492","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957546354","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957546337","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957496036","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957496019","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957461208","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957461189","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957567432","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957567415","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957383263","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957383032","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957524511","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957524492","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957546354","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957546337","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957496036","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957496019","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957461208","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957461189","source":"other","origin":"gallery"}
{"source_sid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957567432","subsource":"done_button","uid":"FC87A668-2AC9-4B0A-8E7A-D0AB99240444_1613957567415","source":"other","origin":"gallery"}

ដីលក់នៅសង្កាត់ជើងឯក ខណ្ឌដង្កោ

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ដីលក់
-ទំហំដី 988m2 ( ក្បាលដី18m)
-ប្រភេទប្លង់រឹង បើមុខទៅកើត
-តំលៃលក់: $1,000,000
-ទីតាំងដី: ស្ថិតនៅលើផ្លូវ25m ភូមិស្រុកចេក ម្តុំមជ្ឃមណ្ឌលប្រល័យពូជសាស្រ្តជើងឯក
* ចំងាយ3kg ពីផ្សារអ៊ីអន៣
* ចំងាយ 1.2kg ពីផ្លូវ50m និងរោងចក្រស្រាបៀកម្ពុជា
* ជុំវិញមានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែង និងក្បែរគំរោងបុរីធំៗជាច្រើន
-ដីកែងផ្លូវ4m ល្អសំរាប់សាងសង់ឃ្លាំង ផ្ទះវីឡា និងអគារ

សង្ខេប

  • លេខយោង 5009245
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 988 m²

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available