លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok Khmuonh

1.597.750 $

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Sen Sok Khmuonh

1.597.750 $

សង្ខេប

  • លេខយោង 4926500

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available