ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao

ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao

4.000 $ / ខែ

ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao
ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao

ជួល ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao

4.000 $ / ខែ

- ទំហំដី 4230m2 (42x100)
- តម្លៃ: $4000/ខែ
*ដីផ្លូវ16ម ល្អសំរាប់ឃ្លាំងធំៗ
☎️ Tel: 077​​ 988 178/ 086 988 178
???? Line, Telegram, WhatsApp : 017 436 338
????www.trillandrealty.com
???? ask@trillandrealty.com
Telegram: https://t.me/trilland
#trillandrealtycambodia

សង្ខេប

  • លេខយោង 4917968
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 4230 m²

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available