1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Prek Pnov Kouk Roka

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov
1 79 Prek Pnov

ដីលក់លើមហាវិថីឈ្នះឈ្នះ (ផ្លូវកប់ស្រូ)

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ទីតាំងល្អបំផុតនៅលើផ្លូវទំនប់កប់ស្រូវ ជិតស្ថាប័នរដ្ឋ មានក្រសួង/មន្ទី និងផ្សារ។
ទំហំដី ប្រហាក់ប្រហែល៧ហិកតា តម្លៃ៣០០ដុល្លា/ការ៉េ (ចរចារបាន)

សង្ខេប

  • លេខយោង SM0002
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 70000 m²

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available