អាសយដ្ឋាន:

No.89A, St. 294, Sangkat Boeung Keng Kang 1, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.

លេខទូរស័ព្ទ:

(+855) 17436338

(+855) 70 436 338

អុីម៉ែល:

ask@trillandrealty.com