$ 50,000

វីឡាកូនកាត់ link A -  សម្រាប់លក់


New Link Villa (Link A) for sale - Sangkat Tomnub Top, Ponhea Lueu , Kandal Provice

✅ Price $45,788

✅ House size: 4.5m x 12m (gate)
✅ 2 stories,  batthroom 1 bedroom2 
✅ Payment: 

- 30% (pay 24 months without interest)
-70% Loan from bank

Show More