លក់ ដីទ្បូ Sen Sok Khmuonh

550 $ / m²

លក់ ដីទ្បូ Sen Sok Khmuonh

550 $ / m²

សង្ខេប

  • លេខយោង 4931018

ទីតាំង

No information available

សេវាកម្ម

No information available

No information available

ការជូនដំណឹងផ្នែកច្បាប់

No information available